TISP-Quiz   

Missie & Visie

Missie

Campus SINT-PAULUS is dé school voor wetenschap, techniek en technologie. Via kwalitatief en vooruitstrevend onderwijs en een goede samenwerking met de bedrijfswereld moedigen we jongeren met technisch talent aan en leiden hen op tot vakbekwame technici. Hierdoor beantwoordt TISP aan de toenemende vraag naar jongeren die beschikken over de juiste bekwaamheden. We vormen jongeren die flexibel zijn en zich blijvend bekwamen door levenslang leren. Op TISP stimuleren we hen om actief deel te nemen aan een snel evoluerende maatschappij.

Onze school heeft aandacht voor de opvoeding van de totale persoon. Daarbij vertrekken we vanuit christelijke waarden. We begeleiden en voeden jonge mensen op, ongeacht hun levensbeschouwing, achtergrond of etnische afkomst.

Visie

Campus SINT-PAULUS is een school voor wetenschap, techniek en technologie. We vertrekken vanuit christelijke waarden en streven steeds naar een zo hoog mogelijke kwaliteit. Naast deze waarden vinden we dat levenslang leren mee de basis vormt van onze onderwijsopdracht.

TISP begeleidt de leerlingen tijdens hun studies en werkt via projecten op een geïntegreerde manier. Zo krijgen ze de algemene, technische en praktische vaardigheden onder de knie. De school houdt rekening met de volledige persoonlijkheid en begeleidt jongeren tot ze zelfstandig hun eigen weg kunnen gaan. Daarom legt TISP de nadruk op de begeleiding van leerlingen.

Zo verwerft de leerling:

 • technische vaardigheden,
 • sociale vaardigheden,
 • een brede algemene vorming,
 • een juiste attitude.

Op die manier helpen we onze jongeren op te groeien tot volwaardige volwassenen.

We leren hen op een positieve en kritische manier omgaan met de overvloed aan informatie in onze maatschappij.

We willen onze school, onze scholengemeenschap en de maatschappij laten groeien volgens onderstaande waarden:

 • respect voor andere meningen,
 • respect voor andere culturen,
 • respect voor het materiaal,
 • aanvaarding van het gezag,
 • eerlijkheid,
 • rechtvaardigheid,
 • soberheid,
 • solidariteit,
 • wederzijds vertrouwen.

Het bovenstaande vereist natuurlijk een goed gestructureerd geheel zodat iedereen tot zijn recht komt.

Campus Sint-Paulus richt zich op:

1  Wetenschap, Techniek en Technologie

Omdat de maatschappij steeds sneller verandert, bieden wij vernieuwend en competitief onderwijs aan dat de jongere voorbereidt op de arbeidsmarkt of op verder studeren. De jongere staat voor ons steeds centraal. De eigentijdse uitrusting van de school ondersteunt het leerproces en vormt een erg krachtige leeromgeving. Iedere betrokkene wordt er positief geïnspireerd en krijgt er de kans om zo goed mogelijk te werken. Bovendien maakt onze doorgedreven en constructieve samenwerking met het bedrijfsleven onze jongeren bekwamer en vaardiger.

2  Ontplooiingskansen

Onze school helpt de leerlingen in hun groei naar evenwicht, met aandacht voor ieders talenten en met respect voor elkaars eigenheid. Ons opvoedingsproject zorgt voor een toegankelijk leef- en leermilieu, waar:

 • vertrouwen heerst,
 • iedereen zinvol, veilig en efficiënt kan werken,
 • iedereen meetelt,
 • leerlingen kansen krijgen.

Zo bereiden wij jongeren voor op hun taak in de maatschappij.

3  Eenheid in verscheidenheid

In onze school vormen leerlingen, ouders, personeel en Inrichtende Macht één grote levende gemeenschap. Iedereen is hier mee verantwoordelijk voor het onderwijs- en opvoedingsproces. Onze school staat zo midden in de maatschappij en is niet blind voor de voortdurende veranderingen in de wereld. Samenwerking met verschillende organisaties en bedrijven vinden we dan ook heel belangrijk.

4  Veiligheid, omgeving en milieu

Veiligheid is de rode draad doorheen de leer- en leefomgeving van TISP.

Door onze ligging in een groene en open omgeving willen we jongeren aantrekken uit de wijde omgeving.

TISP is een zeer toegankelijke school door:

 • een goede bereikbaarheid via het openbaar vervoer,
 • een verkeersveilige schoolomgeving,
 • veilige fietspaden
 • een grote fietsenstalling,
 • veel parkeergelegenheid.

Het milieu loopt als een groene draad door ons onderwijs- en opvoedingsproject. We gaan zorgzaam om met grondstoffen. Door te sorteren en te recycleren verminderen we de afvalberg.

Zo blijft het Technisch Instituut Sint-Paulus een begrip in het onderwijslandschap: als dé school voor wetenschap, techniek en technologie moedigen we jongeren met technisch talent aan en bieden we hen heel wat kansen om zich verder te ontwikkelen.

Laatste TISP-nieuws